Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van IG Onderhoud & Diensten, zoals deze beschikbaar is gesteld door ons bedrijf. Wij geven hieronder aan onder welk voorbehoud en onder welke condities ons team werkt en wat de voorwaarden zijn waaronder onze dienstverling wordt uitgevoerd.

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden van IG Onderhoud & Diensten, te Bosschenhoofd .

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

A. Werkzaamheden: alle diensten en leveringen verricht door IG Onderhoud & Diensten.

B. Klant of opdrachtgever : ieder (rechts)persoon of natuurlijk persoon die een opdracht verstrekt aan IG Onderhoud & Diensten of een verzoek doet tot levering van een dienst of product.

C. Opdrachtnemer : IG Onderhoud & Diensten, te Bergen op Zoom..

D. Object of adres : het oppervlak, het gebouw of de woning, de voorraad, de inventaris, de goederen, en andere roerende en onroerende zaken ten behoeve waarvan de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Artikel 2:

Offertes, overeenkomsten en opdrachten

A. Offertes: alle aanbiedingen en offertes die door IG Onderhoud & Diensten worden gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Offertes zijn geldig tot de aangegeven vervaldatum, na deze datum kunnen er afwijkingen plaatsvinden in prijs, uitvoering en geopteerde data.

B. Acceptatie: nadat door opdrachtgever de inhoud van de aanbieding schriftelijk, per mail of met opdrachtbevestiging is geaccordeerd, komt de overeenkomst tot stand en is opdrachtgever verplicht na gereedheid van de uit te voeren werkzaamheden over te gaan tot betaling.

C. Opdracht: na acceptatie worden de werkzaamheden conform overeenkomst uitgevoerd door IG Onderhoud & Diensten of door medewerkers die door IG Onderhoud & Diensten zijn ingehuurd. opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, onder toezicht van opdrachtnemer. Indien de opdracht alleen betrekking heeft op opslag van inboedel/inventaris, dan is gedupeerde verplicht om dit te melden bij eigen verzekering in verband met dekking bij calamiteiten.

Artikel 3:

De uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst 

A. Uitvoering van de werkzaamheden: deze vindt plaats op werkdagen, met uitzondering van feestdagen. Indien er anders is overeengekomen in de overeenkomst, kan hiervan afgeweken worden.

Werkzaamheden die buiten normale werktijden plaatsvinden (ma-vr tussen 07:00-17:00 uur), krijgen een toeslagtarief conform Cao RAS.

B. Calamiteiten: opdrachtnemer is 24 / 7 beschikbaar en bereikbaar voor calamiteiten, afhankelijk van gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden hier aparte toeslagen voor berekend.

C: meerwerk: indien er meer werkzaamheden plaats moeten vinden dan in de overeenkomst is besproken, dan worden deze alleen uitgevoerd met goedkeuring tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,

D. Afgesproken deadline: opdrachtnemer is verplicht de afgesproken deadline van opdracht of dienstverling na te streven. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat deze niet gerealiseerd kan worden is opdrachtnemer verplicht dit tijdig aan opdrachtgever te vermelden.

E. uitgevoerde werkzaamheden niet akkoord: Indien opdrachtgever niet tevreden is met het eindresultaat van de uite voeren en afgesproken werkzaamheden, dan dient deze dit binnen 7 dagen schriftelijk te melden bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal dan een afspraak maken, de klacht in behandeling nemen en in overleg de klacht naar beste kennis en kunde op te lossen. Na 7 dagen na gereedheid vervalt dit recht. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor betaling van overeengekomen prijs.

F. annuleringskosten: indien na akkoord de opdracht alsnog wordt geannuleerd, kunnen hier kosten aan verbonden zijn die voor rekening van opdrachtgever zijn. De kosten kunnen oplopen tot 10% van de aanneemsom. Opdrachten die tot 72 uur voor afgesproken aanvangsdatum, schriftelijk worden geannuleerd met onderbouwde reden en in goed overleg met directie van IG Onderhoud & Diensten zal kosteloos geannuleerd kunnen worden.

 

G. Aanbetaling: bij particuliere opdrachten wordt er een aanbetaling gevraagd van 10-15% van de aanneemsom. Deze aanbetaling wordt binnen 48 uur na akkoord van offerte per bank voldaan door opdrachtgever. Indien er een andere aanbetaling is overeengekomen, vervalt de regeling van 10-15%. Bij opdrachtenboven de €3000,00 of indien anders overeengekomen wordt er tussentijds een nota verzonden ter grote 25% van de totale aanneemsom. De Aanbetalingsnota wordt in mindering gebracht op de eindnota. 
Indien de opdracht een week voor aanvang wordt ingetrokken door opdrachtgever, vervalt het recht op reductie van de aanbetalingsnota, de materialen zijn tenslotte al aangeschaft. Bij uitstel van opdracht blijft de aanbetaling van kracht.

H: offertedatum: indien er door opdrachtgever na vervaldatum van offerte akkoord gegeven wordt, is het mogelijk dat de huidige offerteprijs ten opzichte van de uitgebrachte offerte verhoogd is. Opdrachtgever heeft dan nog het recht om binnen 8 dagen na akkoord de offerte in te trekken.

Artikel 4:

prijzen, tarieven

A. Prijzen en tarieven: alle vermelden prijzen en tarieven in overeenkomst, aanbieding en offerte zijn in euro’s vermeld. Indien anders is opgenomen, zijn deze prijzen exclusief de btw-tarief zoals door overheidswege worden opgelegd. Bij wijziging in btw-tarieven door overheid opgelegde aanpassingen zullen deze ook door IG Onderhoud & Diensten automatisch worden overgenomen en worden toegepast conform Nederlandse wetgeving.

B. Tariefswijziging : indien tussentijdse wijzigen plaatsvinden tussen uitbrengen van aanbieding door opdrachtnemer en acceptatie door opdrachtgever, dan mag dit niet meer dan 10% van uitgebrachte tarieven zijn. Mocht dit verschil na acceptatie hoger zijn dan 10% is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst kosteloos binnen 5 dagen na acceptatie schriftelijk of per E-mail met reden te ontbinden.

Artikel 5:

Betaling

A. Betaling van uitgevoerde werkzaamheden dient na oplevering en bij gereedheid en ontvangst factuur binnen 14 dagen (zakelijk) en 7 dagen (particulier) te worden voldaan aan opdrachtnemer. Dit door middel van bankoverschrijving aan opdrachtnemer: NL 38 INGB 0006 9295 01, t.n.v. I.J. van Heteren h/o IG Onderhoud. Indien er voor tot stand koming van overeenkomst een ander termijn is afgesproken, dan vervallen de 7 of 14 dagen termijn.

B. BTW, opdrachtnemer is btw-plichtig. De btw zal op factuur vermeld worden conform de Nederlandse wetgeving. Indien er in tot standkoming van zakelijke overeenkomst en voor uitvoering van werkzaamheden anders is bepaald en besproken, kan er overgegaan worden tot btw-verlegging.

C. niet tijdige betaling, opdrachtnemer is gerechtigd om bij niet tijdige betaling herinneringen te sturen en over te gaan tot extra administratiekosten, met maximaal € 50,00 per factuur. Indien noodzakelijk zal opdrachtnemer de vordering uit handen geven, waarbij alle daarbij behorende kosten en onkosten voor rekening komen van opdrachtgever. Deze regeling vervalt indien opdrachtgever en opdrachtnemer een betalingsregeling overeenkomen, welke schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 6:

Garantie

A. Garantie, opdrachtnemer geeft garantie op uitgevoerde werkzaamheden van 2 jaar, mits anders is overeengekomen en bij correct en juist gebruik van geleverde dienst of product. IG Onderhoud & Diensten geeft alleen garantie op de door hen uitgevoerde werkzaamheden.

Indien IG Onderhoud & Diensten een onderaannemer heeft ingeschakeld om (een deel van) de schade te herstellen, zijn de voorwaarden van onderaannemer leidend. IG Onderhoud & Diensten is niet verantwoordelijk voor schade die door derden is ontstaan,ook niet als de betaling en Facturatie via IG Onderhoud & Diensten heeft plaatsgevonden. 

Garantie wordt niet afgegeven op gebruikte producten (verf, reinigingsmiddelen, gebruikte platen, hout, laminaat e.d.)

Garantie vervalt door schade ontstaan door slechte weersomstandigheden, waarbij IG Onderhoud & Diensten geen invloed heeft. Indien schade is ontstaan door weersomstandigheden, kan in goed overleg IG Onderhoud & Diensten de schade herstellen. Product en materiaal is voor opdrachtgever, werkuren voor IG Onderhoud & Diensten. Mits andere afspraken in offerte zijn opgenomen.

B. Schade dekking bij in opslag zijnde goederen van gedupeerde in bedrijfsruimte. IG Onderhoud & Diensten geeft geen schade dekking bij calamiteiten, gedupeerde is ten alle tijden verplicht om bij eigen verzekering te vermelden dat de goederen/inventaris en inboedel bij IG Onderhoud & Diensten in opslag staan, waardoor de inboedel/inventaris via eigen verzekering is gedekt voor calamiteiten. Bij schade tijdens opslag is IG Onderhoud & Diensten verplicht dit te melden bij gedupeerde en eigen bedrijfsverzekering hierop aan te spreken (met uitzondering van afgekeurde spullen, waarvan klant op de hoogte is)

Artikel 7: 

A. Aansprakelijkheid, opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk te stellen voor schade aan het behandelde of verwerkte object, wanneer de schade het gevolg is van onvoorzichtigheid of nalatigheid van opdrachtnemer en haar vaste personeel. Schade die gemaakt is door ingehuurde externe partijen zal verhaald worden op deze partij. De schade aansprakelijkheid kan niet meer bedragen dan het gefactureerde bedrag wat in overeenkomst is opgenomen,

B. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermogensschade of verlies van gegevens bij diefstal

C. AVB, opdrachtnemer heeft een AVB voor bedrijven afgesloten in verband met aansprakelijkheid. Tevens heeft opdrachtnemer een transport, goederen en inventaris verzekering afgesloten. Hieronder vallen geen schade claims die voortvloeien uit informatiefouten of tekortkomingen die door opdrachtgever zijn verstrekt, danwel gevolgschade die onstaan is door gebrek of verkeerd gebruik van object, dienst of product door opdrachtgever.

D. Ten tijde van de Corona-crisis en alle aanwezige varianten nu en in de toekomst, volgt IG Onderhoud & Diensten alle richtlijnen en maatregelen op die door het RIVM en de overheid worden opgelegd en geadviseerd. Dit betekend duidelijke afstand houden van minimaal 1,5 meter en bij binnenwerk: alleen (en zoveel als mogelijk) eigen personeel aanwezig in de ruimte waarin gewerkt wordt.

Bij gemaakte afspraken wordt vooraf tijdig geïnformeerd of er wijzigingen zijn in de gezondheid. Bij (milde) klachten van opdrachtgever of opdrachtnemer wordt de opdracht in overleg onherroepelijk verzet zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op onverwachte kosten of enigerlei wijze kosten geclaimed kunnen worden op opdrachtnemer. 

Artikel 8:

Overmacht

A. Tekortkoming als gevolg van overmacht, opdrachtnemer is niet verantwoordlijk en aansprakelijk indien door overmacht afspraken niet kunnen worden nageleefd. (Denk aan weersomstandigheden bij buitenwerk, oproep calamiteiten, wachttijden voor uitvoeren door vertraging bij opdrachtgever of familie omstandigheden bijvoorbeeld) Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verantwoordlijk om een situatie van overmacht voor zover als mogelijk is tijdig kenbaar te maken

 

B. Bij gemaakte afspraken wordt vooraf tijdig geïnformeerd of er wijzigingen zijn in de gezondheid. Bij (milde) klachten van opdrachtgever of opdrachtnemer wordt de opdracht in overleg onherroepelijk verzet zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op onverwachte kosten of enigerlei wijze kosten geclaimed kunnen worden op opdrachtnemer. 

Artikel 9:

privacy gegevens 

A. Privacy gegevens, deze gegevens en regels zijn van toepassing zoals op onze website zijn opgenomen en naar eer en geweten zijn opgesteld conform de AVG 28-05-2018. Veranderingen en wijzigingen hierin zullen automatisch worden opgenomen in onze voorwaarden en van toepassing zijn binnen de gestelde regels welke door rechtswege worden aangereikt.

Artikel 10: 

Geschillen

A. Op alle overeenkomsten en rechtse trekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie zal er bekeken en besproken worden of het geschil of de onduidelijkheid op te lossen is tussen beide partijen. Bij geschillen zal het Nederlands rechtssysteem van toepassing zijn.

Deze Algemene voorwaarden zijn opsteld naar eer en geweten en zullen in de komende weken aangepast worden naar een definitieve versie welke juridisch is gecontroleerd en van toepassing is op alle opgestelde offertes, email afspraken, whatsapp afspraken en facturen.

Versie 9, opgesteld 28 oktober 2023)

(vervangt versie 8,  12 november 2021)

Meest recente reacties

24.10 | 15:27

U kunt mij bellen op
Mobiel bereikbaar : (06) 475 92 406

24.10 | 15:27

Goedenavond heer Van de Weerd

Dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze diensten

Ik wil voorstellen telefonisch contact te hebben om uw wensen te horen zodat we een offerte kunnen opmaken

24.10 | 14:30

Kunt u mij informeren over het reinigen en stickervrij maken van collectebussen?

26.05 | 17:56

Ingrid en Geer hebben twee jaar geleden ons huis geschilderd. Nu was de grijze verf al verweerd. Ingrid en Geer hebben het als garantie zonder kosten opnieuw geschilderd. Topklasse en topservice dank!

Deel deze pagina